Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Utdanningsetaten > Grunnskole > Minoritetsspråklige elever

Opplæring for elever fra språklige minoriteter

Opplæringsloven § 2-8 definerer elever fra språklige minoriteter som elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Utdanningsetaten legger denne definisjonen til grunn ved innskrivning til grunnskolen.

Ved innskriving oppgir foresatte elevens morsmål. Skolen registrerer deretter elevens morsmål i det skoleadministrative systemet SATS, som brukes av en rekke kommuner og fylker over hele landet.

Retten til grunnskoleopplæring
Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at eleven skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder, jfr. opplæringsloven § 2-1, 2. ledd.

Tilbud til nyankomne elever
Alle elever har rett til å gå på nærskolen. Elever som kommer til Oslo i løpet av skoleåret, skal meldes inn ved nærskolen. Oversikt over skoletilhørighet, finner du her. Det er foresattes ansvar å legge fram bostedsattest fra folkeregisteret i Oslo og/eller annen dokumentasjon.
 
Dersom foresatte ønsker det og det vurderes å være til elevens beste, kan nyankomne elever fra og med 2. trinn få tilbud om opplæring i særskilt organisert tilbud. Hvis nærskolen vurderer at barnet trenger opplæring i særskilt organisert tilbud og foresatte samtykker til dette, vil nærskolen kontakte aktuelle tilbud. Hva slags tilbud eleven kan gå i er avhengig av elevens alder og skolebakgrunn.
 
Elever på 1. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen.
 
Elever på 2.-4. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller mottaks-/alfabetiseringsgruppe. Mottaks- og alfabetiseringsgruppene er lokalisert ved om 23 skoler i Oslo. 
 
Elever på 5.-10. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen, i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller ved Språksenteret på Sofienberg. Nyankomne elever i denne aldersgruppen skal kartlegges ved Språksenteret. Kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere om eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud ved nærskolen, i alfabetiseringsgruppe, mottaksgruppe eller ved Språksenteret.
 
Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet, mens alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet. Hvor lenge eleven vil få opplæring i slike grupper, er avhengig av elevens ferdigheter i norsk, men maksimalt to år. Vanligvis varer opplæringen inntil ett år. Språksenteret er et opplæringstilbud for elever med aldersadekvat skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen her varer i ca. 5 måneder.

Oversikt over skoler med mottaks- /alfabetiseringsgrupper. Schools with induction groups (mottaks- /alfabetiseringsgrupper).

Click here for information in English about induction groups (mottaks-/alfabetiseringsgrupper).

Særskilt språkopplæring
Du har i henhold til opplæringsloven §2-8 rett til særskilt norskopplæring hvis du:

  • har et annet morsmål enn norsk og samisk og
  • ikke kan godt nok norsk til å følge den vanlige undervisningen i skolen.

I tillegg har du rett til morsmålopplæring, tospråklig opplæring i andre fag enn norsk, eller begge deler hvis du:

  • har så svake ferdigheter i norsk at du ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer
Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole. Dersom morsmålopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal det så langt som mulig legges til rette for annen opplæring tilpasset dine forutsetninger.

A summary of adapted language education can be found in the following languages:

Statistikk
Utdanningsetaten presenterer hvert år statistikk over antall elever fra språklige minoriteter i Osloskolen; det vil si alle elever som i SATS står oppført med et annet morsmål enn norsk eller samisk. I tillegg presenteres en oversikt over antall elever fra språklige minoriteter som har vedtak om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Denne oversikten er basert på skolenes rapportering i Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Nyttig informasjon


Snarveier


Fakta og nøkkeltall

Antall elever fra språklige minoriteter i grunnskolen:
› 2014/2015 (pdf)
2013/2014 (pdf)
2012/2013 (pdf)  
› 2011/2012 (pdf)
2010/2011 (pdf)
› 2009/2010 (pdf)


Lover og forskrifter

› Rundskriv 1/2014 Særskilt språkopplæring
› Rundskriv 15/2014 Opplæring for nyankomne elever fra språklige minoriteter

 


Kontaktinformasjon
Savner du informasjon.
Kontakt oss gjerne på e-post