Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Utdanningsetaten > Grunnskole > Minoritetsspråklige elever

Opplæring for elever fra språklige minoriteter

Opplæringsloven § 2-8 definerer elever fra språklige minoriteter som elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Utdanningsetaten legger denne definisjonen til grunn ved innskrivning til grunnskolen.

Ved innskriving oppgir foresatte elevens morsmål. Skolen registrerer deretter elevens morsmål i det skoleadministrative systemet SATS, som brukes av en rekke kommuner og fylker over hele landet.

Retten til grunnskoleopplæring
Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at eleven skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder, jfr. opplæringsloven § 2-1, 2. ledd.

Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper
Dersom foresatte ønsker det og det vurderes å være til elevens beste, kan nyankomne elever fra og med 2. trinn få tilbud om opplæring i mottaks-/alfabetiseringsgruppe ved et utvalg skoler i Oslo.

Elever på 1. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen.

Elever på 2.-7. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller mottaks-/alfabetiseringsgruppe.

Elever på 8.-10. trinn:
Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller mottaks-/alfabetiseringsgruppe.

Mottaksgruppene er for elever som har skolebakgrunn fra utlandet, mens alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet. Hvor lenge eleven vil få opplæring i slike grupper, er avhengig av elevens ferdigheter i norsk. Vanligvis varer opplæringen inntil ett år.

Elever som kommer til Oslo i løpet av skoleåret, skal meldes inn ved nærskolen. Oversikt over skoletilhørighet, finner du her. Det er foresattes ansvar å legge fram bostedsattest fra folkeregisteret i Oslo og/eller annen dokumentasjon. Hvis nærskolen vurderer at barnet trenger opplæring i alfabetiserings-/mottaksgruppe og foresatte samtykker til dette, vil nærskolen kontakte aktuelle skoler med slike grupper.

Oversikt over skoler med mottaks- /alfabetiseringsgrupper. Schools with induction groups (mottaks- /alfabetiseringsgrupper).

Click here for information in English about induction groups (mottaks-/alfabetiseringsgrupper).

Særskilt språkopplæring
Du har i henhold til opplæringsloven §2-8 rett til særskilt norskopplæring hvis du:

  • har et annet morsmål enn norsk og samisk og
  • ikke kan godt nok norsk til å følge den vanlige undervisningen i skolen.

I tillegg har du rett til morsmålopplæring, tospråklig opplæring i andre fag enn norsk, eller begge deler hvis du:

  • har så svake ferdigheter i norsk at du ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer
Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole. Dersom morsmålopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet undervisningspersonale, skal det så langt som mulig legges til rette for annen opplæring tilpasset dine forutsetninger.

A summary of adapted language education can be found in the following languages:

Statistikk
Utdanningsetaten presenterer hvert år statistikk over antall elever fra språklige minoriteter i Osloskolen; det vil si alle elever som i SATS står oppført med et annet morsmål enn norsk eller samisk. I tillegg presenteres en oversikt over antall elever fra språklige minoriteter som har vedtak om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Denne oversikten er basert på skolenes rapportering i Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Nyttig informasjon


Snarveier


Fakta og nøkkeltall

Antall elever fra språklige minoriteter i grunnskolen:
2013/2014 (pdf)
2012/2013 (pdf)  
› 2011/2012 (pdf)
2010/2011 (pdf)
› 2009/2010 (pdf)


Lover og forskrifter

› Rundskriv 1/2014 Særskilt språkopplæring
› Rundskriv 7/2011 Opplæring for nyankomne elever fra språklige minoriteter

 


Kontaktinformasjon
Savner du informasjon.
Kontakt oss gjerne på e-post